Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Rodina (R)

 = nejmen. základní soc. jednotka lid. společnosti (svazek muže, ženy a dětí)

- model rodiny - tvořen rodiči a jejich dětmi. popř. prarodiči

- vykazuje stabilitu (stálost) ve všech: - epochách vývoje lidstva

- současných společnostech

Vědecký výzkum (Mudrock)

- údaje o 192 soušas. společnostech

- výsledek = 3 základ. rodinné struktury:

1) ve 47 společnostech - Nukleární R (NR) - rodiče + děti

2) v 53 společnostech - Polygamní R

- muž má více žen => společensky uznávaná vazbou s několika partnerkami - ženy = rovnocenný vztah

- oblast blízkého V (Asie, Arab. oblast)

3) v 92 společnostech - Rozšířená R

- rozšíření NR o novou rodinu v další generaci

- ve všech společnostech rozhodující díl péče o děti (hl. v ran. obd.) nesou ženy

 

Postavení ve společnosti

- má biologicky význam. pro udržení lidstva

- reprodukuje člověka a zprostředkuje mu vrůstání do jeho kultury a společnosti  => socializace

- propojuje generace - vytváří mezi nimi kontinuitu (spojitost) s pouty solidarity (vzájemná pomoc)

- 1. závažným modelem společnosti s jakým se dítě setkává -> předurčuje jeho osob. vývoj a vztahy k jiným sk. lidí

- každá R v nějaké míře respektuje obecně závaz. pravidla fungování společnosti

- dítě se v rodině učí mnoha dovednostem a přijímá soc. a sexuál. role

=> podmínkou úspechu = přítomnost dobrého rodičov. vzoru

- podstatný = kontakt s oběma rodiči

 

 

Fce rodiny

- rozlišujeme z hlediska úloh, kt. rodina plní vůči společnosti a svým členům

 

1) Biologicko - reprodukční

- R zajišťuje plození potomstva a uspokojov. sexuál. potřeb

- R je svazek založený na biologic. základě, tedy zajišťuje biologic. trvání společ.

 

2) Ekonomická

- vymezuje R jako výrob. jednotku (hl. v minulosti)

- dnes - hl. prostor pro uplatňování strategií členů rodiny v rámci společ. hospodaření

- spočívá  v materiál. zabezpeč. rodiny

- podílejí se na ní oba rodiče v obd., kdy matka pečuje o děti

- v té době materiál. zajišťuje chod R hl. otec (nebo opač. pojetí)

- když děti dospějí - měli by se podílet na provozu rod. hospodářství

- spočívá v péči o domácnost a zajištění jeho chodu

 

3) Sociálně - výchovná

- zastává dominantní místo v celkovém socializač. působení rodiny na dítě

- u této fce = rodina nepostradatelná

- obsah: - předávání pozitiv. hodnot a vzorců hodnot

 - formování psychic. st. jedince a cílevědom. působení na J

- rodiče = zodpovědní za správnou výchovu dětí

- představuj 1. výchov. vzory pro své děti

- ovlivňují chování a konání svého dítěte po celý život

- v průběhu historic. vývoje došlo k zásad. změnám v rozsahu fce

- stát. společ. působí prostřednictvím výchov. - vzděl. institucí

- hl. prostředky rodin. V: - rodin. atmosféra a život. styl dospělých

 - hodnotové systémy členů R (dospělých) -> toto dítě až do puberty napodobuje své rodiče

 

4) Emocionální

- uspokojování cit. potřeb členů rodiny (vzájemná podpora, uznání)

- význam hl. v dnešním zrychlujícím se tempu

- obsah: - pocit stability a bezpečí

 - pochopení mezi členy rodiny = důležité pro zabezpeč. psychic. a život. rovnováhy J

- velmi důležit. = pevná cit. vazba dítěte na matku, hl. v 1. letech jeho života

- při absenci klad. cit. vztahů v R dochází k narušení cit. vývoje a soc. zrání

- dokladem = zvýšený výskyt soc. - patolog. jevů u dětí a mládeže z těchto rodin

 

5) Ochranná

- spočívá v zabezpečování:

a) Biologic. ochrany = poskytování stravy, oblečení, hygieny

- péčí o členy domácnosti, kt. se o sebe mohou postarat

-  z důvodu věku (děti + staří) nebo choroby a jejich příčin

b) Ochrana dětí před soc. -  patolog. jevy

 

Závěr: - v R dochází ke kultur. přenosu - předávají se tradice, zvyky, kultur. hodnoty, dochází k osvojení a rozvíjení jazyka (= důležitý prostředek lid. komunikace)

- závislost na původ. rodině = postupně se mění k nezávislosti, kt. je většinou završena založ. vlast. rodiny, V dětí, péčí o stárnoucí rodiče

 

 

Vztahy a role v rodině

- společnost našeho typu vychází při stanovení pravidel, kt. regulují způsoby prosazování individuál. zájmů z řecko - křesťansko - osvícenských tradic

 

1) Primární

= vztah mezi matkou  a dítětem

=> v době těhotenství (= prenátál. období)

- až do dospívání se u matek nemění pozitivita (popř. negativita), očekávání vůči dítěti, intenzita zájmů o něj

 

 

 

Prod - pro dítě = stres

- dle moder. názorů by měl být vůči dítěti šetrný (= alternativ. porod - do vody, růz. polohy)

- poprod. oddělování matek od novoroz. = dnes považováno za chybné

- otcova přítomnost při porodu upevňuje partner. vztahy a přispívá k vytvoření pozitiv. vztahu otce a dítěte

 

2) Pevné spojenectví mezi mužem a ženou

- generace rodičů a dětí má být oddělena hranicí, kt. má jistou propustnost

- malá propustnost izoluje obě generace => děti cítí malou podporu rodičů

- velká prostupnost - nikdo nic nerozhoduje, nikdo za nic nezodpovídá => přináší do života dětí chaos

 

3) Spojenectví mezi dítětem a rodičem stejného pohlaví

= rodová aliance

- d. se učí nápodobou role, kt. jednou bude plnit a plní je = identifikuje se s rodičem

- význam: - dítě se učí sexuální roli

 - rozvoj intelektu

 - dovednost regulovat emoce

 - učí se soc. inteligenci a morál. cítění

- otcové zpravidla věnují více pozornosti synům a matky dcerám

- děti věnují do konce 1. roku života více pozornosti matkám, později rodiči stej. pohlaví

 

4) Spojenectví mezi sourozenci

- význam: - dítě se učí solidaritě na vrstevnic. úrovni

 - roli sourozence a vztahu k vrstevníkům uplatní jedinec později vůči spolužákům, kolegům, přátelům a partnerovi

 

Rysy prvorozeného dítěte

- více orientované na svět dospělých

- vnímavé, citlivé, svědomité, vážné a orientované na studium

Rysy druhorozeného dítěte

- snadněji vycházejí s vrstevníky

- společen., veselé, mírné, bezstarostněj., lehkomyslněj. (než prvoroz.)

Poučka - je dokázáno, že doplňkové sourozenec. pozice manželů zvyšují stabilitu a spokojenost jejich manželství

 

Důsledky chybějících vztahů v rodině

= rodina neúplná

- důvody - rozvod, smrt, svobodná matka

- dítě kt. nemá možnost uzavřít některý ze vztahů (viz víše), odrazí se tato skutečnost v jeho životě

- toto dítě může být deprivované = zbavené náležité rodičovské péče

- důsledky: - zpožďování ve vývoji řeči, rozvoji intelektu a soc. dovednostech

 - častější nemocnost

- dlouhodobá deprivace v časném dětství => následky na celý život

- R má vliv na dítě v období dětství i dospívání

- ale i dospělý člen rodiny je rodinou formován (základ. psychologic. potřeb intimní blízkosti, rodina určuje dovolené hranice osob. autonomie)

 

Rodina jako výchovný činitel

- rodina má větší odpovědnost za V svých dětí

- odpovědnost. - vychází z historic. a kultur. tradic života společnosti

= zakotvena v jeich práv. a mrav. normách => zákon o rodině

- od určit. věku dítte nemůže rodina zabezpečit komplexní rozvoj dítěte svými vlastními silami/prostředky

- na V dětí se spolu s rodinou podílejí:

- škola - učitelé, vychovatelé

- církev. organizace určené dětem a mládeži

- sportov., kultur., společen. a odborové organizace, kt. se orientují na práci s dětmi

- škol. a mimoškol. zařízení (kroužky, DDM)

- hromadné sdělovací prostředky

- speciální stát./soukrom. a nadační instituce zaměřené na výchovu hendikep. jedinců

- rodiče = nejdůlež. vychovateli, ostat. vychovatelé mohou pouze doplňovat to, čeho ve V dosáhli rodiče

- zodpovědní nejen za V svých dětí v rodin. prostředí, ale i za jejich V vůbec

- nejdůlež. úsek v životě čl. je období do 4 let

- nejdůlež. předpokladem úspešné rodin. V = dobrý společ. život. způsob rodičů a dětí

 

Modely výchovných stylů

- růz. formy a styly V byly v praxi známy a v pedagogice popisovány od nejstar. dob (př. přísná vojen. V ve Spartě x mírnější v Athénách)

- styly rodin. V zahrnují 2 navzájem spjaté skutečnosti:

1) emoční vztah k dítěti

2) formu výchovného....

- tyto skutečnosti ovlivňují způsob užití odměn a trestů a to, jak d. bude reagovat na dílčí výchov. prostředek

- psycholog Kurt Lewin rozlišil 3 výchovné styly

 

1) Tradiční V

- autoritativní, autokratická

- časté používání rozkazů a trestů

- malé porozumění pro potřeby a zájmy dětí

- potlačování iniciativy dětí

- V se projevuje náročností, kontrolami a prosazováním požadavků bez obousměrné komunikace

- oceňována = poslušnost, úcta k autoritě, tradici a práci a pořádkumilovnost

- děti = odpovědné, průměrně schopné, postrádají spontaneitu, málo společenské a bez silnější výkonové motivace

- tuto V uplatňují panovační rodiče

- vede k: - velké závislosti na vychovateli

 - zvýšené submisivitě (= oddanost, podřízenost) a naopak k agresivitě

2) Liberální V

= svobodná, volná

- slabé/žádné řízení bez větších požadavků

- dítěti nejsou nastaveny žádné hranice

- důsledek - malá odpovědnost

 

3) Demokratická V

- převažuje odměna nad trasty

- porozumění pro individuál. potřeby dítěte

- podporována spontánost

=> k rozvoji iniciativy a samostatnosti, zodpovědnosti, kázni a respektování práv ostatních

- rodiče: - mají přirozenou autoritu

 - jejich V se projevuje častými kontrolami a vyžadováním úkolu, kt. odpovídají věku a schopnostem dítěte

- děti = nezávislé, sebeprosazující

- ochotné ke spolupráci

- intelektuálně a soc. úspešné

- mají potěšení ze života a dobrou výkonovou motivaci

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář